Litteraturlista

För oss är litteraturen en aldrig sinande källa till utveckling och lärande och genom att ta del av andras teorier, tankar, erfarenheter och forskningsresultat blir våra kunskaper både bekräftade och ifrågasatta. Vi har gjort en sammanställning av en del av den litteratur som på olika sätt haft betydelse för oss.  Den innehåller inte bara böcker specifikt om neuropsykiatriska funktionshinder i teori och praktik utan också de som tar upp utveckling, tänkande, lärande och filosofiska frågor på ett mer allmänt sätt.

Vårt syfte med litteraturlistan är inte att den ska vara heltäckande när det gäller litteratur inom det neuropsykiatriska området utan att den ska ses som en referensram för föreläsningar och utbildningar anordnade av Pedagogiskt Perspektiv. För att litteraturlistan ska vara så enkel som möjligt att hitta i är den indelad i ämnesområden och varje ämnesområde har vi delat in i litteratur på svenska respektive engelska. Varje bok presenteras endast under en rubrik – även om det inte alltid är lätt att avgöra inom vilket område den bäst hör hemma.

Vår utgångspunkt är att alla böcker på litteraturlistan är betydelsefulla när det gäller att förebygga problemskapande beteenden men vi får ofta frågor om litteratur om detta ämne specifikt. Vi har därför gjort en separat sammanställning över böcker om problemskapande beteenden (dessa finns också på den mer övergripande litteraturlistan).

 

Litteraturlista (uppdaterad juni 2015) »

Litteratur om problemskapande beteenden (uppdaterad juni 2015) »