Föreläsning med Lena Nylander

Intellektuell funktionsnedsättning, autism, utmanande beteenden och psykisk ohälsa

Tisdag 19 Maj 2020 9.00 - 16.00, Kristianstad

Ur innehållet: Intellektuell funktionsnedsättning, med respektive utan samtidig autism. Diagnoskriterier enligt DSM-5. Levnadsomständigheter, behov och rättigheter. Utmanande beteenden – vad kan ligga bakom? Bedömning och insatser. När behöver sjukvården kontaktas? Hur underlätta en vårdsituation? Psykiska sjukdomar t.ex. depression, bipolär sjukdom, psykos/schizofreni, ångestsyndrom. Utrymme för deltagarnas frågor.

Hur vanliga är symtom på psykisk sjukdom hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning? När kan psykisk sjukdom hos en person med intellektuell funktionsnedsättning misstänkas? Hur förhåller sig ”beteendeproblem” till sjukdomssymtom? När ska man söka psykiatrin och hur behandlas psykisk sjukdom? Hur bemöta personer med intellektuell funktionsnedsättning och psykiska besvär? Friskvård – förebyggande av ohälsa.

Ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning löper större risk än många andra grupper att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller depressioner. Ibland är symptomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen och ibland är det kroppsliga besvär som utlöser utmanande beteenden. Trots svårigheter finns det möjligheter att erbjuda behandling som oftast har god effekt. Det finns också möjligheter att förebygga ohälsa.

Målgrupp: Personal (inom kommunal, privat eller landstingsverksamhet) som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (med eller utan autism), utmanande beteenden och/eller psykisk ohälsa. Chefer i nämnda verksamheter. Anhöriga/närstående.

Kostnad: Personal: 1 400 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innanföreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Lokal: Quality Hotel Grand

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Lena Nylander är vuxenpsykiater med 40 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Lena har arbetat med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, med eller utan autism, inom ramen för psykiatrin sedan början av 1990-talet och under några år också inom vuxenhabilitering. Hon har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin och är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Lena var huvudredaktör för boken ”Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin. Kliniska riktlinjer för bemötande och behandling”, utgiven av Svenska Psykiatriska Föreningen och Gothia Fortbildning i februari 2019. Sedan 2013 arbetar Lena i Region Skånes VUB-team (VUB: Vuxna med Utvecklingsstörning och svåra utmanande Beteenden). Lena har en son som har autism och utvecklingsstörning.

 

Anmäl dig