fb

Om oss

Vi är ett kunskapsföretag som startades 2005 för kompetensutveckling inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar. Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar i egen regi, vi ger även uppdragsföreläsningar och uppdragsutbildningar. Sedan 2020 har vi också kompletterat fysiska kurser och föreläsningar med kvalitativa webbalternativ online.

Pedagogiskt Perspektiv verkar för att:

  • öka förståelsen för barn, ungdomar och vuxna personer med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom, ADHD, ADD och andra närliggande diagnoser.
  • ge teoretisk förståelse och praktisk pedagogisk kunskap som kan bidra till en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för personer med de kognitiva funktionsnedsättningar/funktionsskillnader som dessa diagnoser har sin grund i.
  • ge insikter och strategier som förebygger stress och problemskapande beteenden.

Bakgrund

Utgångspunkt

Genom våra arbeten har vi fått möjlighet att ta del av de stora ansträngningar som personer med neuropsykiatriska diagnoser gör för att förstå och hantera sin vardag och vi har lyssnat på hur vuxna personer med Aspergers syndrom och ADHD ser på lärande och vad som är viktigt att lära i ett livsperspektiv. Vi har haft möjlighet att följa forskningen inom det neuropsykiatriska området och vi har träffat många erfarna praktiker inom en mängd olika verksamheter. Ur detta har det pedagogiska perspektiv växt fram som utgör grunden i vårt kunskapsföretag.

Vi utgår från att personer med diagnoser som autism, Aspergers syndrom, ADHD, ADD, Tourettes syndrom och utvecklingsstörning på grund av sina kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårt eller till och med mycket svårt att förstå och hantera många vardagliga situationer och att se den mening som andra ser i dessa.

Erfarenhet

Vår erfarenhet av pedagogiskt arbete inom det neuropsykiatriska området är att personal ofta ställs inför mycket svåra frågor utan givna svar. Det kan ge en känsla av osäkerhet och frustration och en önskan om en färdig metod som steg för steg talar om vad och hur arbetet ska utföras. I vårt pedagogiska perspektiv finns inte svaren i en färdig metod som automatiserar något så komplicerat som lärande och begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet för den enskilda individen.

Vi vill påstå att den utmaning det innebär att inte ha färdiga svar på svåra frågor är det som karaktäriserar det pedagogiska arbetet.

Vårt pedagogiska perspektiv

Sociokulturellt lärande

Vi utgår från att människor lär utifrån sina fysiska och mentala förutsättningar i de sociala sammanhang de ingår.

Vi utgår från att lärande i en vidare bemärkelse handlar om att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att förstå och hantera vardagen idag och i framtiden.

Vi utgår från att lärande inte är kopplat enbart till skolan utan sker i alla vardagliga miljöer och sammanhang.

Vårt pedagogiska perspektiv har sin grund i en sociokulturell syn på lärande som har sin utgångspunkt i den ryske psykologen Lev Vygotskys teorier. I ett sociokulturellt perspektiv har intellektuella och konkreta redskap stor betydelse för människors förmåga att förstå omvärlden och agera i den. Att lära sig använda dessa redskap gör det möjligt att kunna förstå och göra sådant som annars inte skulle vara möjligt. De flyttar gränserna för individens förmåga och kan sägas kompensera hans eller hennes bristande förmåga. I ett sociokulturellt perspektiv har det kommunikativa sammanhanget avgörande betydelse för lärandet. I det sociala samspelet förmedlas sätt att tänka, resonera och handla som sedan blir en del av den enskilda individen och hans eller hennes tänkande och handlande.

Vi utgår från att individuellt anpassade hjälpmedel och mentala strategier gör det lättare att förstå och hantera vardagen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Vi utgår från att omgivningens förhållningssätt och bemötande i kommunikativa och sociala sammanhang i hög grad påverkar hur individen uppfattar sig själv, lär sig om omvärlden och om kommunikation och samspel. Att inte förstå eller att ofta misslyckas formar individen i lika stor utsträckning som positiva erfarenheter gör.

Vetenskaplig grund

Vårt pedagogiska perspektiv är förankrat i Världshälsoorganisationens (WHO:s) beskrivning av hur den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen kan vara underlättande eller hindrande för individen med funktionsnedsättningar. Vi utgår från att balans mellan omgivningens krav och individens förmåga inte bara är en förutsättning för lärande och välbefinnande utan också är avgörande för att individen inte ska bli så funktionshindrad av sina funktionsnedsättningar.

Vårt pedagogiska perspektiv är påverkat av modern stressforskning där stress ses som ett resultat av att individen utsätts för påfrestningar som han eller hon inte har förmågan att hantera. Vi utgår från att många vardagliga situationer är stressande för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Vi utgår från att det finns ett starkt samband mellan stress och problemskapande beteenden och att motverka och minska stress är detsamma som att förebygga problemskapande beteenden.

Vi utgår från att det är personalens professionella uppgift att skapa situationer och agera på ett sätt som ger de bästa förutsättningar för lärande, utveckling och välbefinnande för den enskilda individen idag och i framtiden. Det är ett pedagogiskt hantverk som utgår från den enskilda individens perspektiv.