Autism med intellektuell funktionsnedsättning – utmanande beteenden och psykisk sjukdom

Föreläsning med Lena Nylander

Utmanande beteenden, till exempel att personen skadar sig själv, andra personer eller förstör föremål, förekommer ibland hos vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning/ID. För omgivningen är det ofta en stor utmaning att förstå vad personen försöker kommunicera genom beteendet, och att försöka hjälpa honom/henne att minska de beteenden som leder till skador och/eller inskränkningar i livsutrymmet. Utmanande beteenden misstänks ofta vara ett uttryck för psykisk ohälsa, och ofta blir det mycket svårt att diagnostisera och behandla, eller utesluta, psykisk sjukdom hos personer som på grund av en funktionsnedsättning inte kan berätta om sina symtom. Det finns många andra faktorer (miljöfaktorer, kroppsliga besvär, belastning och krav som personen inte har förutsättningar att klara) som kan påverka beteenden och försvåra behandling av sjukdom. Med det finns förhållningssätt och verktyg som kan underlätta både bedömning och eventuell behandling, och förbättra livskvalitén hos personer med svåra funktionsnedsättningar.

Föreläsning: 33 000 kr ex moms kl. 9.00-16.30. Resekostnader tillkommer. Lena bor i Lund.
Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor, prislista och för att boka in en uppdragsföreläsning.

Lena Nylander är vuxenpsykiater med drygt 40 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Lena har arbetat med vuxna med autismspektrumtillstånd inom ramen för psykiatrin sedan mitten av 1990-talet och under några år också inom vuxenhabiliteringen. Hon har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin och är författare till flera vetenskapliga artiklar och skrifter. Hon är huvudredaktör för Svenska Psykiatriska Föreningens nyligen utgivna riktlinjer för bemötande och behandling av vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin, samt ingick i expertgruppen för Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Att förebygga och minska utmanande beteenden i LSS-verksamheter”. Lena arbetar för närvarande sedan 5 år i regions Skånes VUB-team (VUB: Vuxna med utvecklingsstörning och svåra utmanande beteenden) och hon har en son som har autism och ID.

Innehåll
×