fb

Medarbetare

Helene Ahnlund

Helene är logoped med lång klinisk erfarenhet av kommunikationssvårigheter hos vuxna med funktionsnedsättningar, företrädelsevis autism. Sedan 2013 fördelar hon tiden mellan Vuxenhabilitering och ett regionalt resursteam för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden. Helene ägnar sig även åt föreläsningar och utbildningar. Hon är utbildad vägledare och handledare i Marte Meo, en metod där omgivningen får stöd att upptäcka personens stödbehov via filmade samspelssekvenser och kan anpassa kommunikation och bemötande efter detta. Helene har också behörighet att utbilda i bedömningsmetoden ComFor. Helene har en son med CP-skada och intellektuell funktionsnedsättning. Helene bor i Lund.

Ulrika Aspeflo

Ulrika är logoped men har också arbetat som specialpedagog och speciallärare samt på barnhabilitering. Hon har medverkat i NPF-podden, som kursledare för Utbildningscenter Autism samt är författare till fem böcker, bl a Barn som väcker funderingar, Aspeflo om Autism, Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism och För alla i skolan och i relation till lärande. Ulrika bor i Alingsås.

Nåkkve Balldin

Nåkkve är socionom, med lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika sorts verksamheter. Nåkkve har också lång erfarenhet av behandlingsarbete i familjer där det finns neuropsykiatriska diagnoser. Nåkkve arbetar nu med råd och stöd till individer och familjer samt som utbildare, föreläsare och handledare. Nåkkve bor i Simrishamn.

Susanne Bejerot

Susanne är psykiater, KBT-psykoterapeut och professor vid Örebro Universitet. Hon har främst arbetat med patienter med OCD, ADHD, autismspektrum och intellektuell funktionsnedsättning. Hennes nuvarande forskning handlar om immunologiska faktorer som kan förklara psykisk sjukdom. Hon har också fördjupat sig i mekanismer som leder till mobbning och intresserat sig för motorikens betydelse. Hon har författat tre böcker: en lärobok om OCD, en rimbok om psykiatrisk diagnostik och en bok om hur man arbetar som boendestödjare med personer med autism (tillsammans med Anna Sjölund), samt tillsammans med Eva Björnstjerna författat manual och arbetsbok om ALMA-metoden – en gruppbehandling för att uppnå ökad livskvalitet hos vuxna med autism. Susanne bor i Örebro


Maria Durnik

Maria är sedan 2006 VD och ägare för Pedagogiskt Perspektiv och har en fil. kand. med inriktning personal- och arbetslivsfrågor från Pedagogiska Institutionen vid Uppsala Universitet. Hon började 1994 arbeta som utbildningsansvarig på Riksföreningen Autism, idag Autism- och Aspergerförbundet i Stockholm, där hon 1998-2005 var VD för Utbildningscenter Autism. Maria bor i Bromma.

Kerstin Edberg

Kerstin är utbildad handledare inom autismspektrumområdet. Hon har arbetat som kursledare i projekt Kartläggning och Validering Aspergers syndrom i Botkyrka kommun. Kerstin har under många år varit kontaktperson i projekt Empowerment inom Autism- och Aspergerförbundet. Kerstin föreläser om sorgbearbetning utifrån ett föräldraperspektiv. Kerstin bor i Stockholm.

Barbro Emilsson

Barbro är leg psykolog med specialistbehörighet inom handikappområdet och hon har under många år arbetat inom vuxenhabiliteringen i ett specialistteam för vuxna med autismspektrumtillstånd. Barbro har varit ansvarig för en utbildning om autismspektrum 30 och 60 högskolepoäng vid Örebro Universitet. Barbro har lång erfarenhet av stödsamtal med personer med Aspergers syndrom. Barbro bor i Örebro.

Marie-Louise Franke

Marie-Louise har tidigare arbetat som pedagog inom den särskilda vuxenutbildningen för personer med utvecklingsstörning. Hon är utbildad handledare med högskole- och universitetsstudier i specialpedagogik. Numera fördelas tiden mellan att arbeta som pedagogisk handledare inom tränings- och gymnasiesärskolan och i eget företag med handledning, föreläsning och utbildning för personal i verksamheter inom vård-, skola och omsorg. Marie-Louise är förälder till en vuxen dotter med autism och utvecklingsstörning. Marie-Louise bor i Österfärnebo.


Gunilla Gerland

Gunilla har under många år arbetat tvärfackligt med autismspektrumtillstånd och i konsultation, handledning och som utbildare. Gunilla har skrivit flera böcker i ämnet autism. De senaste är: Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen, andra upplagan (2015), Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet (2014). Gunilla har skrivit Barn som väcker funderingar – att förstå och hjälp förskolebarn med en annorlunda utveckling, andra upplagan (2015) tillsammans med Ulrika Aspeflo. Gunilla är också ordförande i Sane – Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation och aktiv i nätverk för barn med särskild begåvning. Gunilla bor i Stockholm.

Linda Hallberg

Linda är utbildad specialpedagog, beteendeanalytiker och rektor. Hon har också en master i specialpedagogik. Linda har främst arbetat med elever med funktionsvariationer inom npf. Idag arbetar hon som övergripande specialpedagog med specialistinriktning npf i den centrala elevhälsan. I sitt dagliga uppdrag arbetar hon främst med handledning, rådgivning och konsultation till grundskolornas elevstödjare, lärare, elevhälsa och rektorer. Tidigare arbetade Linda under 15 år som lärare, specialpedagog och rektor på en av Stockholms resursskolor för barn med npf-diagnoser. Hon har också varit med och startat korttidsverksamhet för barn med npf, arbetat med handledning i LSS-boenden, medverkat till starten av webbtidningen Special Nest – med neuropsykiatri i fokus samt bloggen Specialpedagogerna i Sundbyberg. Linda bor i Bromma.

Kenth Hedevåg

Kenth har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Kenth har också utarbetat datorprogrammet Trippel-Kommunikation och gett ut boken När mallen inte stämmer. Han arbetar nu med utbildningar och föreläsningar samt i ett nära samarbete med förskolor, skolor i grundskolan och gymnasiet. Kenth bor i Kungälv.

Mats Humble

Mats är psykiater och medicine doktor verksam vid Örebro Universitet. Han har arbetat med samtliga patientgrupper inom psykiatrin inklusive äldrepsykiatri och missbruk och har också fördjupat sig i kostfaktorernas roll för psykisk hälsa. Han har ett encyklopediskt kunnande (inte enbart i psykiatri) som innefattar alltifrån biologiska mekanismer till framgångsrik läkemedelsbehandling. Mats bor i Stockholm.


Anneli Hård

Anneli är specialpedagog och arbetar på centrala barn- och elevhälsan i Tomelilla efter att under många år arbetat med barn och ungdomar med autism på barn och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. Anneli håller tillsammans med Linda Petersson i utbildningar om bedömningsinstrument Psychoeducational Profile, third edition (PEP-3), som är utarbetat inom TEACCH-programmet. Anneli bor i Tomelilla.

Catharina Lennerling

Catharina är specialpedagog och arbetar i Halmstad kommun med pedagogisk handledning inom förskolan och grundskolan. Hon arbetar också för Utbildningscenter Autism på deras grundutbildningar i ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till barn, ungdomar och vuxna med autism. Catharina har tidigare arbetat som lärare på en skola för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom autismspektrum.

Lena Nilsson

Lena bor i Vingåker och hon är pedagogisk konsult med lång erfarenhet av möten med personer med autismspektrumtillstånd i både skola, boende och i familj. Lena arbetar med utbildning, föreläsningar och handledning för personalgrupper i osectionka verksamheter. Lena är också kursledare och konsult för Utbildningscenter Autism som ägs och drivs av Autism-och Aspergerförbundet.

Lena Nylander

Lena är med. dr. och vuxenpsykiater med 40 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Hon har arbetat med vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning inom ramen för psykiatrin sedan mitten av 1990-talet. Under några år var hon på deltid konsultläkare i Region Skånes vuxenhabilitering. Lena har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin. Hon är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Hennes senaste bok (tillsammans med Mats Jansson) är ”I den bästa av världar. Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS”/Komlitt 2022. Sedan 2013 arbetar hon huvudsakligen i ett team för vuxna med utvecklingsstörning och utmanande beteenden, samt med utredning av svårdiagnostiserade tillstånd. Lena har en son som har autism och utvecklingsstörning. Lena bor i Lund.


Anna Sjölund

Anna är beteendevetare, handledare i socialt arbete och har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Anna har arbetat med personer med autism och närliggande funktionsskillnader sedan 1989. Hon arbetade tidigare som handledare, ombudsman och projektledare inom Autism- och Aspergerförbundet. Hon har skrivit boken Vardagsstöd och är medförfattare till böckerna Boendestödsboken, Vardagskompassen, Skolkompassen, Förskolekompassen, Motiverande samtal vid autism och adhd och Autism och ADHD i skolan- handbok i tydliggörande pedagogik. Anna är också en av utvecklarna av appen ResLedaren och ”Dit-i-tid”. Anna bor i Vendelsö utanför Stockholm.

Helene Tranquist

Helene Tranquist är pedagog och hon arbetar som föreläsare/utbildare efter att under många år ha arbetat som pedagogisk ledare på en skola för elever med autism.

Hanna Virhammar

Hanna är IKT-pedagog på Infoteket om funktionshinder, Region Uppsala. Hon arbetar också som handledare och föreläsare. Hanna har erfarenhet av att arbeta som gymnasielärare i biologi och naturkunskap på Lundellska skolans enhet för elever med autismspektrumtillstånd. Hanna bor i Uppsala.