fb

Om oss & medarbetare

Om oss

Vi är ett kunskapsföretag som startades 2005 av Maria Durnik och Helene Tranquist för kompetensutveckling inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar. Vi erbjuder konferenser, föreläsningar och utbildningar i egen regi, vi ger även uppdragsföreläsningar och uppdragsutbildningar. Sedan 2020 har vi också kompletterat fysiska kurser och föreläsningar med kvalitativa digitala utbildningar och föreläsningar online.

Vårt pedagogiska perspektiv är förankrat i Världshälsoorganisationens (WHO:s) beskrivning av hur den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen kan vara underlättande eller hindrande för individen med funktionsnedsättningar. Vi utgår från att balans mellan omgivningens krav och individens förmåga inte bara är en förutsättning för lärande och välbefinnande utan också är avgörande för att individen inte ska bli så funktionshindrad av sina funktionsnedsättningar.

Vårt pedagogiska perspektiv är påverkat av modern stressforskning och vi utgår från att det finns ett starkt samband mellan stress och problemskapande beteenden och att motverka och minska stress är detsamma som att förebygga problemskapande beteenden.

Vi utgår från att det är personalens professionella uppgift att skapa situationer och agera på ett sätt som ger de bästa förutsättningar för lärande, utveckling och välbefinnande för den enskilda individen idag och i framtiden. Det är ett pedagogiskt hantverk som utgår från den enskilda individens perspektiv.

Medarbetare

Helene Ahnlund

Helene är Leg logoped, med mångårig erfarenhet från vuxenhabilitering och arbete med personer med autism/ID och utmanande beteenden. Helene arbetar sedan 2018 som dövblindpedagog på Dövblindmottagningen i Region Skåne, och arbetar där främst med kommunikationssvårigheter hos barn, unga och vuxna med medfödd dövblindhet.

Ulrika Aspeflo

Ulrika har arbetat lika länge som logoped inom barnhabilitering som hon har varit anställd som specialpedagog/ speciallärare i grundskolan. Hon arbetar också som utbildare och föreläsare bland annat som kursledare på Utbildningscenter Autism. Ulrika har medverkat i NPF-podden och hon har skrivit flera böcker om autism och lärande. Ulrika bor i Alingsås.

Nåkkve Balldin

Nåkkve är socionom med gedigen erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika verksamhetsformer. Han har också erfarenhet av behandlingsarbete i familjer inom vilka någon eller några har neuropsykiatriska diagnoser. Han arbetar för närvarande som utbildare, föreläsare och handledare. Nåkkve bor i Simrishamn.

Susanne Bejerot

Susanne är psykiater, KBT-psykoterapeut och professor vid Örebro Universitet. Hon har främst arbetat med patienter med OCD, ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Hennes nuvarande forskning handlar om immunologiska faktorer som kan förklara psykisk sjukdom. Hon har författat böcker bla om OCD, boendestöd och är medförfattare till ALMA-manual och arbetsbok – en gruppbehandling för att uppnå ökad livskvalitet hos vuxna med autism. Hon har också medverkat i den svenska standardiseringen av ADOS och tagit fram och översatt flera bedömarinstrument för psykiatrisk bruk. Susanne bor i Stockholm och Örebro.

Maria Durnik

Maria är sedan 2005 VD och ägare för Pedagogiskt Perspektiv och har en fil. kand. med inriktning personal- och arbetslivsfrågor från Pedagogiska Institutionen vid Uppsala Universitet. Hon började 1994 arbeta som utbildningsansvarig på Riksföreningen Autism, idag Autism Sverige, där hon 1998-2005 var VD för Utbildningscenter Autism. Maria bor i Bromma.

Per Edström

Per är leg. psykolog och har arbetat med personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer över 30 år, som behandlare, terapeut och konsult med ungdomar och unga vuxna. De senaste åren har Per varit verksam som psykolog inom habiliteringen samt skolhälsovård. Per bor i Järna utanför Södertälje.

Barbro Emilsson

Barbro är leg psykolog med specialistbehörighet inom funktionsnedsättningar och hon har under många år arbetat inom vuxenhabiliteringen i ett specialistteam för vuxna med autism. Barbro har under flera år varit ansvarig för en utbildning om autismspektrum 30 och 60 högskolepoäng vid Örebro Universitet. Barbro har lång erfarenhet av stödsamtal med personer med Aspergers syndrom. Barbro bor i Åby.

Marie-Louise Francke

Marie-Louise har tidigare arbetat som pedagog inom den särskilda vuxenutbildningen för personer med utvecklingsstörning. Hon är utbildad handledare med högskole- och universitetsstudier i specialpedagogik. Numera fördelas tiden mellan att arbeta som pedagogisk handledare inom tränings- och gymnasiesärskolan och i eget företag med handledning, föreläsning och utbildning för personal i verksamheter inom vård-, skola och omsorg. Marie-Louise är förälder till en vuxen dotter med autism och utvecklingsstörning. Marie-Louise bor i Österfärnebo.

Gunilla Gerland

Gunilla har arbetat i över 25 år med handledning och utbildning kring autism i Sverige och internationellt, och har skrivit flera böcker i ämnet. Den mest kända är den självbiografiska boken En riktig människa som är översatt till nio språk. Gunilla har också engagerat sig i föreningen Sane och nätverk för barn med särskild begåvning. Gunilla bor i Stockholm.

Mats Humble

Mats är psykiater och medicine doktor verksam vid Örebro Universitet. Han har arbetat med samtliga patientgrupper inom psykiatrin inklusive äldrepsykiatri och missbruk och har också fördjupat sig i kostfaktorernas roll för psykisk hälsa. Han har ett encyklopediskt kunnande (inte enbart i psykiatri) som innefattar alltifrån biologiska mekanismer till framgångsrik läkemedelsbehandling. Mats bor i Stockholm.

Anneli Hård

Anneli Hård

Anneli är specialpedagog och arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Tidigare arbetade hon som biträdande rektor på en grundskola, inom centrala elevhälsan och på barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. Anneli håller tillsammans med Linda Petersson i utbildningar om bedömningsinstrument Psychoeducational Profile, third edition (PEP-3), som är utarbetat inom TEACCH-programmet, North Carolina USA. Anneli bor i Tomelilla.

Catharina Lennerling

Catharina Lennerling

Catharina är specialpedagog och har arbetat i Halmstad kommun med pedagogisk handledning inom förskolan och grundskolan, innan dess arbetade hon som lärare på en skola för barn med autism. Catharina har också arbetat som kursledare på  Utbildningscenter Autism. Idag arbetar hon främst som handledare. Catharina bor i Halmstad.

Lena Nylander

Lena är med. dr. och vuxenpsykiater med 45 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Hon har arbetat med vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning inom ramen för psykiatrin sedan mitten av 1990-talet. Under några år var hon på deltid konsultläkare i Region Skånes vuxenhabilitering. Lena har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin. Hon är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Hennes senaste böcker är ”Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa”/Komlitt 2022 samt (tillsammans med Mats Jansson) ”I den bästa av världar. Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS”/Komlitt 2022. Sedan 2013 arbetar hon huvudsakligen i ett team för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden, samt med utredning av svårdiagnostiserade tillstånd. Lena har en son som har autism och intellektuell funktionsnedsättning.

.

Linda Petersson-Bloom

Linda är lektor vid Kristianstad Högskola och har disputerat med avhandlingen ”Equity in Education for Autistic students – Professional Learning to Accommodate Inclusive Education”. Linda har tidigare arbetat på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM ) och som specialpedagog inom grundskola, anpassad grundskola och förskola. Linda har tidigare varit kursledare på Utbildningscenter Autism och hon är certifierad PEP3-utbildare. Linda bor i Malmö.

Anna Planting-Gyllenbåga

Anna PG är en ordkonstnär och författare som skildrar livet med autism, adhd. Och atypisk anorexi. Hon har skrivit flera böcker, diktböcker och om vardagsstöd. Hon har lång erfarenhet av att leva med ojämna förmågor och av att vara den som tar emot vardagsstöd på andra sidan dörren. Anna bor i Stockholm.

Anna Sjölund

Anna är beteendevetare, handledare i socialt arbete och har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Anna har arbetat med personer med autism och närliggande funktionsskillnader sedan 1989. Hon arbetade tidigare som handledare, ombudsman och projektledare för Empowermentprojektet inom Autism Sverige. Anna har skrivit flera böcker i ämnet. Anna bor i Stockholm.